พันธกิจ งาน OM

posted on 05 Jan 2011 16:23 by evenoy

http://www.sermsukplc.com/about/vision_mission.html

พันธกิจ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

- มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

- มองหาโอกาสในการเจาะตลาดและสถานที่ในการจัด จำหน่ายใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ

- พัฒนาระบบปฏิบัติการ องค์กร และบุคลากรทุกคนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายอย่างเต็มที่ เนื่องจากความสำเร็จนั้นเกิดจากระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมของผู้จัดจำหน่ายเป็นหลัก

 

 

 

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)  http://www.ch-karnchang.co.th/about_leadership_th.php

พันธกิจ

- สร้างผลงานอย่างมีคุณภาพสำหรับลูกค้า มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ ให้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม

- บริหารงานอย่างมืออาชีพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

- มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- พัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 

 

http://www.deves.co.th/company_profile/vision/default.asp

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

พันธกิจ
พัฒนาและธำรงค์รักษาภาพลักษณ์องค์กรที่ดี

บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ดำเนินธุรกิจให้บรรลุผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบการให้บริการเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

ส่งเสริมให้มีการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
 

 

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

มุ่งสร้างการเติมโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าและสังคม
To Constantly Achieve a Sustainable Growth with Maximum Satisfaction All Stakeholders.
บริษัท เดอะเต๋ากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

พันธกิจของเรา คือ การเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ของผู้ผลิตในเอเชียกับลูกค้ากิจการค้าปลีกของเรา และการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมารวมกันไว้ให้ลูกค้าของเราเลือกได้โดยง่าย โดยที่มีการจัดบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยให้การจัดการด้านซัพพลายนั้นสะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถมุ่งใช้พลังงานไปในการขายได้อย่างเต็มที่ และผู้ผลิตของเราก็สามารถทุ่มเทพลังงานในการผลิตได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เราดูแลที่เหลือให้ทั้งหมด

สิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถทำพันธกิจนี้ให้สำเร็จได้ก็คือ การบริการที่มีคุณภาพสูง และการมองหาวิธีการที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการดำเนินการธุรกิจทุกครั้ง

เราจะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ตื่นตัวและมีแรงจูงใจสูง ที่ซึ่งจะสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่อีกด้วย

 

 

 

 

http://www.mfcfund.com/mfc/index.php?option=com_content&view=article&id=4⟨=th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

พันธกิจ

ให้บริการด้านการบริหารความมั่งคั่ง โดยทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและสังคม

 

 

 

http://www.purefoodsthai.com/Mission.html

บริษัท เพียวฟู้ดส์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

Mission (ภารกิจ)

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพสูงสุด ด้านอุตสาหกรรมอาหาร

มีระบบการจัดการบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพตามมาตราฐานสากล

ได้รับการรับรองระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO-14000

มีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตามกฎหมายและสากล

มีความสัมพันธ์ และ ช่วยเหลือเกื้อกูล ระหว่างโรงงานกับชุมชนให้อยูด้วยกันอย่างมีความสุข

สร้างคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดี ให้กับพนักงานทุกระดับชั้น

สร้างความภูมิใจ และศักดิ์ศรี ให้กับพนักงานชาวเพียวฟู้ดส์

พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นธุรกิจชั้นนำ

สร้างตราสินค้าให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้บริโภค

พัฒนาศักยภาพทีมบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามรถทำยอดขายบรรลุเป้าหมาย

นำสินค้าของบริษัทมุ่งสู่ตลาดโลก

 

 

 

 

 

ของต่างประเทศ
 
http://www.travelholdings.com/careersList00.asp
© 2008 Travel Holdings, Inc. All Rights Reserved
 

Travel Holdings   Altamonte Springs, FL

 
Mission
Our focus on our employees is evident in the company's mission statement: "We strive to improve the personal livelihood and financial condition of our employees by serving millions of customers every year in a way that will make their travel a once in a lifetime experience." In our entrepreneurial and fast-paced environment we want, and expect, our employees to lead and to succeed!
 
 
 
http://www.ustravel.us.com/about/company-culture/
Copyright 2011 USTravel, LLC. All Rights Reserved.
 

USTravel   Anchorage, AK

 

Our mission is to provide innovation, excellence, and the highest quality of service to our customers, employees and suppliers.

Our corporate offices are located in Anchorage, Alaska and Seattle, Washington with full service offices through out both states.  We have over 60 years of experience in the travel industry and are continuing thrive.  Our tenure in the travel industry is a direct result of staying true to our company values.

 
 
 
 
 
 
 
http://www.zorch.com/about.html

Zorch   Chicago, IL

The Zorch Mission

Zorch efficiently sources on-brand merchandise through an innovative shortened supply chain model with the ongoing mission of leadership and excellence in customer, supplier and community experience.

As an entrepreneur, trailblazing brand specialist, and social advocate, it can be said that Zorch founder and CEO, Nicole Loftus, is changing the way the world looks at the $20 billion dollar promotional products industry.

 
 
 
 
 
 

 

 
   

edit @ 6 Jan 2011 14:39:49 by Mulann

Comment

Comment:

Tweet